Práva a povinnosti občana při nouzovém stavu

 Práva a povinnosti občana při nouzovém stavu

Vláda vyhlásila pro území České republiky nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2), který byl přidán na seznam nakažlivých onemocnění a jeho úmyslné šíření bude nově trestným činem.
Předkládáme přehled toho, jak jednat a co je povoleno v rámci nouzového stavu dle platných mimořádných opatřeních.

Pobyt a pohyb za nouzového stavu

Pro všechny osoby platí omezený volný pohyb na území celé České republiky.

Manuál

Co mohu?

 • Jezdit do práce či cestovat z důvodů svého podnikání pouze na území České republiky. (výjimky viz 2. kapitola Cestování do zahraničí)
 • Chodit obstarávat základní věci, jako jsou potraviny, léky, zdravotnické potřeby atd., jak pro sebe, zvířata, tak i příbuzní či osoby blízké.
 • Cestovat v rámci dobrovolnictví, sousedské výpomoci či jiného zajištění potřeb a služeb.
 • Cestovat do zdravotních nebo sociálních zařízení, tak stejně jako do těchto zařízení doprovázet příbuzné a osoby blízké.
 • Je možné cestovat na území České republiky za účelem vyřízení nezbytných úředních záležitostí nebo z tohoto důvodu doprovázet příbuzné či osoby blízké.
 • Je možné se pohybovat v přírodě a parcích – avšak je nutné uvědomit si, že pohyb na veřejně dostupných místech je omezen pouze na nezbytně nutnou dobu – navíc vyjma rodiny, je možné takto venku pobývat pouze nejvýše v počtu dvou osob.
 • Můžu se účastnit pohřbů.
 • V případě, že jsem řidičem motorového vozidla a jsem v tomto vozidle sám nemusím mít ochranný prostředek dýchacích cest.

Co musím?

 • Musím se snažit omezit svůj pohyb na veřejnosti na minimum.
 • Musím omezit kontakt s ostatními lidmi na nezbytnou míru.
 • Omezit svůj pobyt na veřejně dostupných místech maximálně na dvě osoby s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikání nebo obdobné činnosti, účasti na pohřbu.
 • Musím zachovávat odstup dva metry při kontaktu s ostatními osobami, je-li to možné.
 • Musím mít při každém pohybu a pobytu na veřejně dostupných místech mimo bydliště ochranný prostředek dýchacích cest – tzn. zakrytá ústa a nos – k tomu mohu využít respirátor, roušku, ústenku, šátek či jiný prostředek, který brání šíření kapénkové infekce. Vyjma dětí do dvou let.

Cestování do zahraničí za nouzového stavu

Co je zakázáno?

 • Občané a cizinci s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem nad 90 dnů nesmí vycestovat z České republiky s výjimkou osob, kterým byla udělena výjimka.
 • Všichni cizinci s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů a s trvalým pobytem v České republice nesmí vstupovat na území České republiky.
 • Byl zastaven příjem žádostí o víza, krátkodobá víza či přechodné a trvalé pobyty či žádosti o oprávnění k pobytu nad 90 dnů.
 • Jsem-li přeshraničním pracovníkem (tzv. pendler) musím respektovat přísnější požadavky na minimalizaci společenského kontaktu:
  a) nesmím vykonávat cestu za rodinou či osobou blízkou
  b) nesmím zajišťovat potřeby a služby pro jinou osobu
  c) nesmím vykonávat cestu za neodkladnými úředními záležitostmi
  d) nesmím pobývat v přírodě a parcích

Co je dovoleno?

 • Tzv. pendleři mohou překročit hranice České republiky za podmínek stanovených na webových stránkách Ministerstva vnitra.
 • Řidičům nákladních vozidel a autobusů nákladních vozidel a autobusů, posádkám dopravních letadel, strojvedoucím, posádkám vlakových čet a vozmistrům, lodním kapitánům a členům posádek plavidel a posádkám vozů správce komunikace, kteří přes riziková území tranzitují nebo zajišťují přepravu, pro které platí výjimka z nařízení o povinné karanténě se doporučuje chovat se v rizikových oblastech s maximální obezřetností a na minimum omezit kontakt s místním personálem.
 • Občané České republiky se mohou vrátit ze zemí, které přijaly mimořádná opatření k zabránění šíření koronaviru nebo odkud byly omezeny či zrušeny komerční spoje hromadné dopravy, repatriací na kterou vláda uvolnila 111 milionů korun z vládní rozpočtové rezervy na zajištění jejich návratu. – Překročit hranice s Německem či Rakouskem je dovoleno pouze na 12 vybraných hraničních přechodech a na letištích v Praze-Ruzyni a Praze-Kbelích. Na hranicích byla až do odvolání znovuzavedena vnitřní ochrana hranic s Německem a Rakouskem a vzdušná vnitřní hranice a hranice se Slovenskem a Polskem si obě země chrání z vlastní iniciativy.
 • Povolení k zaměstnání podle zákona o zaměstnanosti a krátkodobého schengenského víza za účelem zaměstnání, které byly vydány přede dnem vyhlášení tohoto opatření a jejichž platnost uplyne maximálně 60 dnů ode dne skončení nouzového stavu, se prodlužuje tak, že skončí uplynutím doby 60 dnů ode dne skončení nouzového stavu. A to za podmínky, že cizinec má platný pracovněprávní vztah se zaměstnavatelem v ČR. Platnost povolení k zaměstnání a povolení a víz k pobytu vydaných do dne vyhlášení opatření osobám v pracovněprávním vztahu k zaměstnavatelům, kteří poskytují služby na základě dohody nebo na základě jiné smlouvy, se prodlužuje na dobu do 60 dnů po skončení.

Co musím?

 • Jsem-li přeshraničním pracovníkem (tzv. pendler) s přiznanou výjimkou musím strpět při přechodu státních hranic provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění.
 • Jsem-li přeshraničním pracovníkem (tzv. pendler) s přiznanou výjimkou musí absolvovat nařízenou karanténu v délce 14 dní, doklad o jejím absolvování vystaví ošetřující lékař a při zahájení nového turnusu ho musí předložit policii.
 • Všichni občané České republiky, cizinci s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem nad 90 dnů na území České republiky, kteří se vracejí ze zahraničí, z jakékoliv země, mají povinnost tuto skutečnost oznámit, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému praktickému lékaři nebo lékaři pro děti a dorost a absolvovat 14 denní domácí karanténu.

Kulturní, sportovní a další akce

Co je zakázáno?

 • Vzhledem k omezení volného pohybu osob je zakázána přítomnost veřejnosti v provozovnách posiloven, koupališť, soláriích, saunách a wellnes službách, hudebních a společenských klubech, zábavních zařízeních, veřejných knihovnách a galeriích, bazénech, turistických informačních centrech.
 • Dále je zakázána přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, je zakázána činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000m2.
 • Je zakázán provoz heren, kasin, autoškol, taxislužeb s výjimkou taxislužeb rozvážející potraviny nebo osoby s oprávněním řidiče taxislužby, přítomnost v prodejnách stavebnin, stavebních výrobků a hobby marketů.
 • Je zakázán prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních, tento zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a prodej cizincům do doby opuštění území ČR a cizincům s pracovním povolením na území ČR.
 • Je pozastavena platnost nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.
 • Po dobu trvání nouzového stavu lze u zaměstnanců, jejichž pracovně právní vztah vznikne ode dne 16. března nahradit čestným prohlášením jednak a) zdravotní průkaz podle § 19 odst. 2 zák. č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a za b) posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Je zakázán prodej jízdních dokladů průvodčími ve vlacích Českých drah.

Maloobchod

Co je dovoleno?

Je zakázán maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen (pokud uvedená služba či zboží představuje převážnou část činnosti dané provozovny):

 • potravin,
 • pohonných hmot,
 • paliv,
 • hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
 • lékárny, prodejny a výdejny zdravotnických prostředků,
 • malých domácích zvířat,
 • krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
 • brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
 • novin, časopisů,
 • tabákových výrobků,
 • služeb prádelen a čistíren,
 • opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob,
 • odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
 • prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
 • provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
 • prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
 • pokladní prodej jízdenek,
 • lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění,
 • provozování pohřební služby,
 • květinářství,
 • provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
 • prodej textilního materiálu a textilní galanterie,
 • servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
 • realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 • zámečnictví a servis dalších výrobků pro domácnost
 • opravy, údržba a instalace strojů a zařízení pro domácnost
 • provozovatelé pohřebišť, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských ostatků do uren
 • myčky automobilů
 • domácích potřeb, pokud lze v provozovně nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, rukavice nebo desinfekci

Zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona.

 • Všem osobám je zakázána přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou větší než 500 m2 v čase mezi 8.00 hod. a 10:00 hod. s výjimkou osob starších 65 let věku a jejich nezbytného doprovodu, držitelů průkazu ZTP/P starších 50 let a jejich nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobním poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru. Ty maloobchodní prodejny s prodejní plochou pod 500 m2 jsou povinny seniory nad 65 let a držitele průkazu ZTP/P starších 50 let při prodeji upřednostnit.
 • Zakazuje se maloobchodní prodej na tržnicích a tržištích.

Co musím?

 • Všem provozovatelům maloobchodních prodejen se doporučuje dezinfikovat nákupní košíky a vozíky po každém použití a kliky nebo madla dveří alespoň jednou za hodinu a povoluje se jim prodej nebaleného pečiva pouze za splnění těchto podmínek:
  a) je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
  b) prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny.
 • Nařizuje se, aby podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček).

Školní docházka a vzdělávací akce

Co je zakázáno?

 • Zakázána je osobní přítomnost žáků na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních a na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na vysoké škole a akcích pořádaných těmito školami.
 • Zakázána je osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky a při akcích pořádaných těmito školami.
 • Je zakázána také osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou.
 • Zakázána je rovněž osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a na soutěžích a přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení.

Co musím?

 • Krajským hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy bylo nařízeno, že musí v případě potřeby zajistit školské zařízení, které bude pečovat o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci pracují jako zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení a dále zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb, přičemž v každé takové skupině může být nanejvýš 15 dětí.

Co je dovoleno?

Nadále je povolena osobní přítomnost na klinické a praktické výuce a praxi vysokoškoláků

Zkoušky

Státní maturitní zkoušky se uskuteční nejdříve tři týdny po opětovném otevření škol, a to tak, že:
a) proběhne jen didaktická část bez písemné části z českého a cizího jazyka,
b) výsledky maturitních zkoušek se budou vyhodnocovat přímo na školách,
c) pokud by nedošlo k otevření škol do 1 června, bylo by maturitní vysvědčení stanoveno na základě známek posledních tří vysvědčení s možností komisionálního přezkoušení.

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejpřísnější opatření platí i po 22. lednu! Školy neotevřou, testy zdarma a Ski areály zavřené!